Δοξολογία Αγίου Γεωργίου

Δοξολογία Αγίου Γεωργίου

Ιερά Αγρυπνία Αγίου Γεωργίου, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μεγάλης Γέφυρας Πιερίας, Νοέμβριος 2011

Share Button

Μέγας Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρεσβεῦε Χριστῷ Τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.   Μετὰ τὸ εὐλογητός, τὸ Κύριε εἰσάκουσον, τὸ Θεὸς Κύριος, καὶ τὰ τροπάρια ταῦτα, …

Share Button

Χαιρετιστήριοι Οίκοι Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Ἐκ χειρογράφου δημοσιευθέντος εἰς τὸ ἔργον «Ὑμνογραφικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου», ἐπιμελείᾳ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη καὶ Γεωργίου Μαγκιρίδη, Ἀθῆναι 2005, ἐκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ τῆς Παρθένου κατὰ …

Share Button

Ύμνοι Αγίου Γεωργίου

Share Button

Παράκληση Αγίου Γεωργίου

Share Button

Ύμνοι Όρθρου Αγίου Γεωργίου

Share Button

Μεγαλυνάρια Αγίου Γεωργίου Τόν θερμόν προστάτην καί βοηθόν, τόν ἐν κινδύνοις ἀντιλήπτορα ταχυνόν, τῶν Μαρτύρων κλέος, εἰδώλων καθαιρέτην, Γεώργιο τόν μέγαν πάντες τιμήσωμεν. Ἄστρον ἀνατέταλκε φαεινόν, ἐκ τῆς Καππαδόκων, ὁ πολυάθλος τοῦ Χριστοῦ, Μάρτυς καί φωτίζει, πιστῶν ἅπαν τό πλῆθος, Γεώργιος ὁ μέγας, ὄν νῦν …

Share Button

Κοντάκια Αγίου Γεωργίου Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεῖς Γεωργηθεῖς, ὑπό Θεοῦ ἀνεδείχθης, τῆς εὐσεβείας γεωργός τιμιώτατος, τῶν ἀρετῶν τά δράγματα συλλέξας σεαυτῶ, σπείρας γάρ ἐν δάκρυσιν, εὐφροσύνη Θερίζεις, ἀθλήσας δέ δί’ αἵματος, τόν Χριστό ἐκομίσω, καί ταῖς πρεσβείαις, Ἅγιε, ταῖς σαῖς, πάσι παρέχεις πταισμάτων συγχώρησιν. …

Share Button

Απολυτίκια Αγίου Γεωργίου Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καί τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ, σωθῆναι τάς ψυχᾶς ἠμῶν. Ἕτερον Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης Τῶν Μαρτύρων τὸ κλέος, καὶ λαμπρὸν ἀκροθίνιον, τῶν καινῶν τροπαίων …

Share Button